28 września 2017

Franciszkanie Świętego Krzyża


Zgromadzenie Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża (FFSC)
Congregatio Fratrum Franciscanium a Sancta Cruce
Congregation of the Franciscan Brothers of the Holy Cross
Congregazione dei Fratelli Francescani della Santa Croce
Congregación de los Hermanos Franciscanos de la Santa Cruz
Congregação dos Irmãos Franciscanos da Santa Cruz
Congrégation des Frères Franciscains de la Sainte-Croix
Kongregation der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz


Data i miejsce założenia:
1862 rok - Niemcy

Założyciel:
br. Jakub - Peter WirthLiczba braci na świecie: 32  * dane z 2017 roku
Bracia Franciszkanie Świętego Krzyża obecni są w krajach: Niemcy, USA.
Dom generalny: Niemcy (Hausen)


Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany białym sznurem, brązowy szkaplerz z białym kołnierzykiem o rogach prostych, przy boku koronka franciszkańska.


Habit historyczny:
Duchowość:
Franciszkanie Świętego Krzyża są zgromadzeniem złożonym z braci zakonnych opartym na regule Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu, którzy przez swoją codzienną modlitwę i bezinteresowną służbę ludziom starają się być przykładem miłości Chrystusowej.
Duchowość wspólnoty skupia się wokół osoby Jezusa Chrystusa, który przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu wziął na siebie wszelkie cierpienie i każdą ludzką potrzebę i przemienił je w zwycięstwo i chwałę. Przypomina o tym motto zgromadzenia: In Cruce Victoria - W krzyżu zwycięstwo!
Składanymi ślubami bracia chcą całkowicie oddawać się Bogu do dyspozycji oraz przemieniać swoje życie, którego świadectwo ma stać się uwielbieniem Chrystusa
Wizerunek Pana Jezusa z krzyża San Damiano stanowi najważniejszą część franciszkańskiej tożsamości braci. Franciszkańska reguła zobowiązuje ich m.in. do zachowywania świętej Ewangelii Jezusa Chrystusa, życia w duchu modlitwy, ubóstwa i pokory we wspólnocie dóbr, do posłuszeństwa i szacunku papieżowi i Świętemu Kościołowi Katolickiemu, do posłuszeństwa wobec przełożonych i służby we wspólnocie.
Siłę duchową bracia czerpią z modlitwy, na którą gromadzą się wspólnie co najmniej trzy razy dziennie. Pierwsze miejsce zajmuje uczestnictwo we Mszy Świętej, która jest źródłem miłosierdzia, źródłem , które nigdy nie wysycha.
Wspólnota braterska to przede wszystkim braterska miłość, wspólnota powołania, modlitwy, pracy, a także codziennych, zwyczajnych obowiązków jak zakupy, sprzątanie, gotowanie, pranie i prowadzenia gospodarstwa domowego, które bracia wykonują sami.Działalność:
Zakonnicy zajmują się pracą w domach opieki dla osób starszych i chorych, upośledzonych i biednych. Bracia są pielęgniarzami, opiekunami i pracownikami socjalnymi, pedagogami, terapeutami, pracownikami administracyjnymi, pomocnikami w duszpasterstwie chorych. Opieką obejmują osoby chore, starsze, niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, zapewniając im m.in. opiekę duszpasterską, zdrowotną, opiekuńczą, ogólnorozwojową.


Historia:
Młody Peter Wirth marzył o byciu nauczycielem, jednak z powodów finansowych nie mógł tego zrealizować, wyuczył się więc zawodu szewskiego. W tym czasie dołączył do Trzeciego Zakonu Świeckiego Św. Franciszka z Asyżu. Zaczął jednak odczuwać pragnienie życia zakonnego, dlatego w 1854 roku wraz ze swoim przyjacielem założył wspólnotę pobożnych rzemieślników, którzy dzięki swojej pracy mogli żywić, wychowywać i kształcić osierocone dzieci. W 1862 roku dała ona początek Zgromadzeniu Braci Franciszkanów od Świętego Krzyża. Wspólnota narodziła się w miejscowości Hausen w Kaplicy Św. Krzyża w diecezji trewirskiej w Niemczech, gdzie do dziś znajduje się dom macierzysty. Peter Wirth przyjął imię zakonne Jakub.
Z czasem do wspólnoty dołączyli kolejni bracia, którzy pragnęli ofiarnie służyć sierotom, starcom i chorym.


Strony www:
Polskojęzyczna: www.braciafranciszkanie.pl
Niemcy: www.franziskanerbrueder.de
USA: www.franciscanbrothers.net24 września 2017

Dominikanki bł. Imeldy


Zgromadzenie Sióstr Dominikanek bł. Imeldy (OP)
Congregation of the Dominican Sisters of Blessed Imelda
Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda
Congregación de las Hermanas Dominicas de la Beata Imelda
Congregação das Irmãs Dominicanas da Beata Imelda
Congrégation des Sœurs Dominicaines de la Bienheureuse Imelda
Kongregation der Dominikanerinnen von Beata Imelda
Kongregácia Sestier Dominikánok bl. Imeldy


Data i miejsce założenia:
1943 rok - Słowacja

Liczba sióstr na świecie: brak danych
Dominikanki bł. Imeldy obecne są w krajach: Słowacja, Ukraina, Kamerun.
Dom generalny: Słowacja (Bratysława)


Habit aktualny:

Biały habit przepasany skórzanym paskiem, biały szkaplerz z kołnierzykiem, na głowie czarny welon z białą wypustką, przy boku różaniec.


Na co dzień używany także jednolity świecki strój: biała bluzka, czarna spódnica, z welonem na głowie, na piersi zawieszony krzyżyk.


Habit historyczny:
Duchowość:
Dominikanki bł. Imeldy są zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym, żyjącym zgodnie z dominikańskim charyzmatem: Contemplari et contemplata aliis tradere – kontemplować i przekazywać innym owoce kontemplacji. Przedmiotem kontemplacji w życiu dominikańskim jest Boża prawda. Siostry kochają prawdę, studiują ją, kontemplują, żyją nią, głoszą i bronią jej.
Poszukiwanie i umiłowanie prawdy - caritas veritatis - oraz głoszenie prawdy Ewangelii tym, którzy najbardziej tego potrzebują jest pierwszym zadaniem sióstr; głoszenie nie tylko słowem, ale i przykładem życia. Chcą one być obecne wszędzie tam, gdzie ludzie pytają o sens życia, szukają Boga, gdzie cierpią i potrzebują pomocy w poszukiwaniu Jezusa Chrystusa, Drogi, Prawdy i Życia.
Ponadto duchowość dominikańska charakteryzuje: życie wspólnotowe, zachowywanie rad ewangelicznych, studium, wspólna modlitwa i przestrzeganie obserwancji. Msza Święta oraz Liturgia Godzin to najważniejsze momenty każdego dnia sióstr. Środkami służącymi do zachowania zakonnego stylu życia są: klauzura, cisza, habit i akty pokutne.
W życiu wspólnotowym Dominikanki widzą realizację ideału pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, gdzie wszyscy mieli jedno serce i jedną duszę, i wszystko było wspólne. W swoich wspólnotach pragną postępować według Chrystusowego przykazania miłości: Miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem (J 15, 12).Działalność:
Zgromadzenie angażuje się w katechizację, prowadzi gimnazjum oraz przedszkola, dom pomocy dla osób starszych, włącza się w duszpasterstwo powołaniowe oraz pracę misyjną. Siostry apostołują również poprzez sztukę.Historia:
Zgromadzenie Sióstr Dominikanek bł. Imeldy powstało w 1943 roku i pochodzi z węgierskiego Zgromadzenia Dominikanek św. Apostołów, które miało swoje klasztory we wschodniej Słowacji, w których prowadziło m.in. działalność edukacyjną. Po rozpadzie Austro-Węgier i powstaniu Czechosłowacji, ze względów politycznych klasztory te związały się ze Zgromadzeniem Dominikanek Czeskich.
Bieg zdarzeń historycznych, które uniemożliwiały siostrom pełne życie charyzmatem św. Dominika na Słowacji w dotychczasowej formie doprowadziły do narodzin nowego zgromadzenia, które utworzyło 15 sióstr z pomocą o. Innocenta Müllera OP. Dom macierzysty z siedzibą przełożonej generalnej ustanowiono w miejscowości Petrovany. Działalność apostolska sióstr w tym okresie polegała na edukacji i wychowaniu młodzieży i działalności opiekuńczej w domu pomocy.
Jako patronkę zgromadzenia siostry wybrały bł. Imeldę, najmłodszą świętą dominikańską dla najmłodszego zgromadzenia dominikańskiego, która zainspirowała je prostotą i miłością do Eucharystii.


Strony www:
www.dominikanky.sk22 września 2017

Lasaliańskie Służebnice Jezusa


Wspólnota Sióstr Lasaliańskich Służebnic Jezusa (SLJ)
Community of the Lasallian Sisters Servants of Jesus
Comunità delle Suore Serve Lasalliane di Gesù
Comunidad de las Hermanas Siervas Lasalianas de Jesús
Comunidade das Irmãs Servas Lasalianas de Jesus
Communauté des Sœurs Servantes Lasalliennes de Jésus


Data i miejsce założenia:
1992 rok - Haiti

Liczba sióstr na świecie: 7  * dane z 2016 roku
Lasaliańskie Służebnice Jezusa obecne są w krajach: Haiti.
Dom wspólnoty: Haiti (Port-de-Paix)


Habit aktualny:

Biała lub kremowa bluzka, szara spódnica, na głowie biały lub kremowy welon, na piersi zawieszony krzyżyk.Duchowość:
Wspólnota żyje duchowością lasaliańską, której podstawą jest wiara, a jej owocem gorliwość, która rodzi samego Pana Jezusa w sercach tych, którzy są siostrom powierzeni.
Maryja Dziewica, pierwsza Służebnica Jezusa oraz św. Jan Chrzciciel De La Salle, wielki apostoł miłości Boga wobec dzieci w trudnej sytuacji, są dla sióstr przewodnikami i towarzyszami na drodze poszukiwania woli Bożej.
Lasalianki opierają swoje życie na modlitwie, życiu wspólnotowym i apostolstwie. To ostatnie całkowicie poświęcone jest chrześcijańskiej trosce o zaspokojenie potrzeb ubogich, szczególnie dzieci i kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej. Siostry wierzą w siłę modlitwy, solidarności i przyjaźni, które sprawiają, że ich apostolstwo staje się skuteczne.


Działalność:
Aktualnie siostry prowadzą szkołę podstawową, przedszkole, sierociniec, aptekę dla ubogich oraz grupę duszpasterską dla kobiet.

Historia:
Wspólnota narodziła się w 1992 roku w Port-de-Paix na Haiti. Pierwsze członkinie pracowały jako nauczycielki w miejscowej szkole prowadzonej przez Braci Szkolnych, zgromadzenia założonego przez św. Jana Chrzciciela De La Salle. Duchowe kierownictwo nad siostrami sprawował br. Hermann Austinvil, On pomagał im odkrywać duchowość lasaliańską, uczył wrażliwości na ubogie dzieci.
Początki były bardzo trudne przez ubóstwo materialne oraz niezdecydowanie niektórych kobiet co do swojej obecności we wspólnocie. Część spośród pierwszych członkiń wkrótce odeszła, pozostały trzy siostry. Pomimo tego wspólnota uzyskała w 1998 roku pierwsze zatwierdzenie od biskupa diecezji Port-de-Paix.
Oprócz nauczania w miejscowej szkole, siostry otoczyły opieką dzieci z trudnościami w nauce oraz przygarnęły pod swój dach troje osieroconych dzieci.

Strony www:
https://lasalliennes.wordpress.com/about