28 sierpnia 2011

Franciszkanki z Chicago

.
Siostry Franciszkanki z Chicago (OSF)
Franciscan Sisters of Chicago
Suore Francescane di Chicago
Hermanas Franciscanas de Chicago
Irmãs Franciscanas de Chicago
Soeurs Franciscaines de Chicago
Franziskanerinnen von Chicago
dawna nazwa: Kunegundki

Data i miejsce założenia:
1894 rok – USA

Założycielka:
m. Theresa DudzikLiczby: brak danych
Franciszkanki z Chicago obecne są w krajach: USA
Dom generalny: USA (Lermont, IL)

Habit aktualny:

Czarny prosty welon z biała wypustką do świeckiego ubrania. Pojedyncze siostry noszą brązowy habit.
Habit historyczny:

Strój pierwotny używany do ok. 1960 roku:
Brązowy habit przepasany białym sznurem, czarny welon.


 ----------------------------------------------

Strój używany od ok. 1960 do ok. 1965 roku
----------------------------------------------

Część sióstr w zmodyfikowanym habicie ok. 1965 roku.
Duchowość:
Siostry żyją według reguły św. Franciszka. Ich powołaniem jest życie zakorzenione w Ewangelii i oddanie służbie innym, by swoim życiem dawać świadectwo Bożej dobroci. Zjednoczone na modlitwie i we wspólnocie dzielą franciszkańską radość w pragnieniu wielkodusznej służby bliźnim.
Ducha zgromadzenia streszczają słowa założycielki mówiące, że nie można kochać Jezusa, ani oczekiwać nieba, jeśli jest się skoncentrowanym tylko na sobie. W związku z tym myśli sióstr ciągle powinny być zajęte tym, jak pomóc ubogim i potrzebującym.


Działalność:
Prace zgromadzenia skupiają się głównie na pomocy osobom starszym, dla których prowadzą ośrodek. Opiekują się w nim ludźmi niedołężnymi, niepełnosprawnymi, chorymi na Alzheimera, zapewniając opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną; jest tam też hospicjum, a także dom dziennego pobytu, w którym siostry starają się uaktywniać emerytów. Ponadto starają się poprawiać los kobiet i dzieci zapewniając schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, wspierają finansowo uboższe dziewczęta chcące się uczyć. Otaczają także troską emigrantów oraz angażują się w prace duszpasterską m.in. w stowarzyszeniu dla świeckich pragnących realizować charyzmat zgromadzenia w swoich środowiskach.


Historia:
Zgromadzenie założyła w Chicago Polka Józefina Dudzik. W młodości wraz z rodzicami wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Tam aktywnie włączyła się w działalność środowisk polonijnych i religijnych. Zetknięcie w swoim sąsiedztwie z ludźmi ubogimi, opuszczonymi i osieroconymi sprawiło, że poczuła powołanie do niesienia pomocy potrzebującym. Będąc tercjarką franciszkańską zorganizowała dom pomocy dla starszych i niedołężnych.
W 1894 roku Józefina przyjmując imię Maria Theresa powołała do życia nowe zgromadzenie zakonne, które początkowo nosiło nazwę: Siostry Franciszkanki bł. Kunegundy, znanej bardziej jako św. Kinga – klaryski ze starosądeckiego klasztoru.
Zgromadzenie od początku zajęło się opieką nad ludźmi starszymi i chorymi, nauczaniem w szkołach podstawowych, średnich i wyższych, a także pomocą w parafiach polonijnych. To właśnie z córek polskich emigrantów rekrutują się przede wszystkim siostry, stąd nawet dziś u większości z nich można spotkać polskobrzmiące nazwiska.
Franciszkanki z Chicago przez niedługi czas w latach 1990-tych posiadały jeden dom w Polsce w niewielkiej wsi Płocicz na północ od Bydgoszczy, rodzinnej miejscowości założycielki.

Strony www:
www.chicagofranciscans.org

Aktualizacja: 1.05.2015

Filmy: