18 lipca 2009

Prezentki


Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
*Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis
*Congregazione delle Virgini della Presentazione della Beata Vergine Maria
(Suore della Presentazione)

*Congregation of the Virgins of the Presentation of the Blessed Virgin Mary
(
Sisters of the Presentation)

*Congregación de las Vírgenes de la Presentación de la Bienaventurada Virgen María (Hermanas de la Presentación)
*Congregação das Virgens da Apresentação da Santíssima Virgem Maria
(
Irmãs da Apresentação)
*Congrégation des Vierges de la Présentation de la Très Sainte Vierge Marie
(
Soeurs de la Présentation)
*Kongregation der Jungfrauen der Opferung der Heiligsten Jungfrau
(
Schwestern der Opferung)

Data i miejsce założenia:
1627 rok - Polska

Założycielka:
bł. Zofia z Maciejowskich Czeska

Liczby: 129 sióstr na świecie (w Polsce: 115)  * dane z 2008 roku
Prezentki obecne są w krajach: Polska, Ukraina, Włochy, Watykan. 
Dom generalny: Kraków (Polska)

Habit aktualny:

Czarny habit z kołnierzem, zapinany z przodu wycięty w szpic, na głowie biały czepek, czarny welon z białym paskiem.W lecie habit i welon szary. Habit historyczny:

Siostry w 1930 roku.
Czarny habit przepasany białym sznurem, czarny szkaplerz i welon.

Duchowość:
Prezentki wzorują się na Maryi Ofiarującej się Bogu w świątyni jerozolimskiej, będącej przykładem najdoskonalszego oddania siebie Bogu, które wyraża się w miłości Boga i pełnieniu Jego woli we wszystkich okolicznościach.
Duchowość zgromadzenia jest maryjna. Szczególną miłość do Matki Bożej prezentki okazują przez naśladowanie Jej cnót, a także przez obchodzenie Jej świąt, zwłaszcza uroczystości Ofiarowania NMP, poprzedzonej nowenną i triduum, ponadto codziennie odmawiają różaniec. Czczą również słynącymi łaskami wizerunek Matki Bożej od Wykupu Niewolników - Matki Wolności. Siostry dążą do tego, by duch maryjny zawsze ożywiał ich życie, aby z radością przeżywać swą konsekrację dla Boga i Matki Najświętszej. Siostry codziennie pozdrawiają się słowami: Bogu i Matce Jego chwała, które są też hasłem zgromadzenia.
Składając śluby siostry dodatkowo zobowiązują się do troski o dobre wychowanie dzieci i młodzieży, co jest podstawowym celem zgromadzenia.


Działalność:
Głównym polem działania zgromadzenia jest nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu zasad katolickich, umiłowania Boga ponad wszystko i do wyboru Boga jako celu i sensu życia. Siostry prowadzą szkoły gimnazjalne i ogólnokształcące, inernaty, przedszkola, dom pomocy społecznej dla dzieci specjalnej troski oraz dom dziecka. Ponadto katechizują i pełnią różne posługi przy parafiach. Domy zgromadzenia otwarte są dla modlitwenych i formacyjnych grup młodzieżowych.


Historia:
Zgromadzenie Sióstr Prezentek jest pierwszym polskim zgromadzeniem zakonnym oddanym pracy apostolskiej, bez ścisłej klauzury papieskiej właściwej zakonom kontemplacyjnym. Za datę założenia przyjmuje się 1627 rok, kiedy to władza kościelna wydała dekret erekcyjny pierwszego domu, który powstał w Krakowie. Dom został założony przez bł. Zofię z Maciejowskich Czeską w celu kształcenia i wychowywania dziewcząt zwłaszcza sierot i ubogich w duchu Ewangelii. W ten sposób powstała pierwsza w Polsce szkoła żeńska. Matka Zofia gromadząc dziewczęta powołała równocześnie do życia wspólnotę osób, która miała się tymi dziewczętami zajmować i zorganizowała ją na wzór życia zakonnego, sama również zajęła się wychowaniem. 
Powstała wspólnota nie była zakonem w ścisłym znaczeniu, a jedynie zgromadzeniem religijnym, bowiem w tym czasie nie mogły istnieć wspólnoty zakonne bez ścisłej klauzury. Ścisła klauzura z kolei uniemożliwiała prowadzenie szkoły. Zgromadzenie otrzymało w 1658 roku pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na składanie przez jego członkinie ślubów publicznych i na przyjmowanie do nowicjatu, tym samym przekształcając się w zgromadzenie zakonne. Zostały również zatwierdzone konstytucje.

Strony www:
www.prezentki.opoka.net.pl

Aktualizacja: 18.04.2013

Filmy: