4 sierpnia 2014

Służki


Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
*Congregatio Sororum Servularum Beatissimae Mariae Virginis Immaculatae
*Congregation of the Sisters Servants of Mary Immaculate
*Congregazione delle Suore Piccole Ancelle della Beata Vergine Maria Immacolata
*Congregación de Hermanas Pequeñas Siervas de la Beata Virgen María Inmaculada
*Congregação das Irmãs Pequenas Servas da Santíssima Virgem Maria Imaculada
*Congrégation des Sœurs Petites Servantes de la Bienheureuse Vierge Marie Immaculée


Data i miejsce założenia:
1878 rok - Polska

Założyciel:
bł. Honorat Koźmiński OFMCapLiczba sióstr na świecie: 811 (w Polsce: 668)  * dane z 2008 roku
Służki obecne są w krajach: Polska, Białoruś, Litwa, Łotwa, Francja, Włochy, USA, Kongo-Rep.Dem., Rwanda.
Dom generalny: Polska (Mariówka)


Habit aktualny:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia.


Duchowość:
Duchowość zgromadzenia wyróżniają trzy elementy: maryjność, duch franciszkański i duch służby.
Siostry szczególną czcią otaczają Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą. Razem z Nią siostry wsłuchują się w Boże Słowo, aby tak jak Ona powiedzieć Bogu swoje fiat. Matka Boża jest dla Służek wzorem życia całkowicie ukrytego z Chrystusem w Bogu, a zarazem w pełni zaangażowanego w dzieło zbawienia świata. Siostry czczą Maryję codziennie odmawiając różaniec, prowadząc kółka Żywego Różańca czy świętując Jej wspomnienia liturgiczne. Hasłem zgromadzenia są słowa: Kochajmy Maryję i służmy Jej wiernie.
Służki należą do wielkiej rodziny franciszkańskiej. Za przykładem św. Franciszka z Asyżu siostry chcą miłować Krzyż, czynić pokutę i odnajdywać Boga we wszystkich stworzeniach, wszystko w duchu radości, prostoty, pokoju i dobra. Natomiast do bliźnich i wszystkich zadań apostolskich podchodzą w duchu służby, takim jakim odznaczał się Pan Jezus.
Do szczególnych cech powołania sióstr należy także ich bezhabitowy charakter, dzięki czemu mogą wpływać niejako od wewnątrz na chrześcijańskie kształtowanie społeczeństwa. Siostry starają się naśladować Chrystusa i Jego Matkę w tajemnicy Ich prostego i ukrytego życia w Nazarecie i jak Maryja w ukryciu przeżywać swoje powołanie do wyłącznej służby Bożej.


Działalność:
Siostry pełnią swoją misję poprzez katolickie wychowanie młodego pokolenia, różnorodną pomoc ludziom cierpiącym i potrzebującym oraz współpracę w duszpasterskich zadaniach Kościoła, w tym także w pracy misyjnej.
Zgromadzenie prowadzi szkoły, przedszkola i ochronki, bursy dla dziewcząt, świetlicę dla dzieci, dom pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz dom rekolekcyjny. Siostry posługują ponadto jako katechetki, nauczycielki, pracują w szpitalach, przychodniach, aptekach, opiekują się ludźmi starszymi. Pełnią również posługę przy parafiach jako zakrystianki, organistki oraz w różnych instytucjach kościelnych.

Historia:
Siostry Służki są jednym z ponad 20 zgromadzeń założonych przez kapucyna bł. Honorata Koźmińskiego. Ich powstanie wiąże się z sytuacją polityczną zaboru rosyjskiego XIX-wiecznej Polski, kiedy to po Powstaniu Styczniowym car rosyjski nakazał zamknąć nowicjaty zakonne i wydał zakaz przyjmowania nowych kandydatów. Niebezpieczeństwo likwidacji życia zakonnego skłoniła bł. Honorata do powołania do istnienia nowej - nieznanej wówczas w Polsce - formy życia zakonnego: zgromadzeń bezhabitowych. Oficjalnie funkcjonowały one jako stowarzyszenia świeckie. W rzeczywistości członkinie prowadziły w miarę możliwości normalne życie zakonne, tylko bez oznak zewnętrznych takich jak habit itp.
Sam o. Honorat miał od władz świeckich zakaz opuszczania klasztoru. Był jednak cenionym spowiednikiem. I właśnie za pośrednictwem konfesjonału, nie wychodząc poza mury swojego klasztoru w Zakroczymiu, założył szereg zgromadzeń zakonnych, każdemu przeznaczając inne zadania apostolskie, a których pierwsze członkinie rekrutował spośród swoich penitentek.


Siostry Służki zostały założone w 1878 roku w Zakroczymiu i były jednym z pierwszych zgromadzeń rodziny honorackiej. Honorat Koźmiński wyznaczył Służkom pracę nad odrodzeniem wiary i moralności chrześcijańskiej w środowisku wiejskim, a szczególnie szerzenie wiedzy religijnej i kształtowanie sumienia chrześcijańskiego.
W pierwszych latach kształtowania się zgromadzenia, siostry żyły przeważnie pojedynczo, okresowo tylko uczestnicząc w życiu wspólnym. Grupa ta nazywana siostrami zjednoczonymi, z którymi współpracowały siostry żyjące wspólnie. Te ostatnie służyły zgromadzeniu przeważnie jako przełożone i mistrzynie.
Od samego początku zgromadzenie przyciągało bardzo dużo nowych powołań. 10 lat po założeniu liczyło już 926 członkiń, a w 1897 roku było 2615 sióstr (w tym 90 wspólnych i 2525 zjednoczonych), natomiast w 1906 roku liczyło 4357 Służek (w tym 705 wspólnych i 3652 zjednoczonych).
Dalsza ewolucja struktury zgromadzenia nastąpiła na początku dwudziestego wieku z woli Stolicy Apostolskiej. W 1908 roku wspólnota ukonstytuowała się jako bezhabitowe zgromadzenie zakonne zachowująca życie wspólnotowe, a gałąź sióstr zjednoczonych została zlikwidowana, co znacznie zmniejszyło liczbę członkiń. W 1923 roku zgromadzenie liczyło 784 siostry, a w 1939 roku 1120 członkiń.

Strony www:
Polska: www.sluzki.pl
Łotwa: http://kalpones.lv
USA: www.ssmiusa.com
Afryka: http://misje.sluzki.pl