4 września 2009

Elżbietanki Cieszyńskie


Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka (CEOF) 
*Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth Tertii Ordinis Sancti Francisci
*Congregation of the Sisters of St. Elizabeth of the Third Order Regular of St. Francis (Elizabethan Sisters of Cieszyn)

*Congregazione delle Suore di San Elizabeth del Terz'Ordine Regolare di San Francesco (Elisabettine di Cieszyn)
*Congregación de las Hermanas de Santa Isabel de la Tercera Orden de San Francisco (Elisabetinas de Cieszyn)
*Congrégation des Soeurs de Sainte Elisabeth du Tiers Ordre Régulier de Saint François
*Kongregation der Schwestern von der Hl. Elisabeth des Regulierten Dritten Orden des Hl. Franziskus (Elisabethinen von Teschen) 

Data i miejsce założenia:
1753 rok - Polska

Założycielka:
Wspólnota wyłoniła się ze zgromadzenia, które założyła m. Apolonia Radermecher w 1622 roku w Niemczech.

m. Apolonia Radermecher
. 

Liczby: 62 siostry na świecie  * dane z 2008 roku
Elżbietanki Cieszyńskie obecne są w krajach: Polska, Niemcy.
Dom generalny: Polska (Cieszyn)
 

Habit aktualny:

Czarny habit ze szkaplerzem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami; na głowie czarny welon.


nowicjuszki

Habit historyczny:
.
Na zdjęciu siostry w białych fartuchach używanych przy pracy, nie stanowiły one elementu habitu.


Duchowość:
Elżbietanki Cieszyńskie żyją według III Reguły św. Franciszka ślubując posłuszeństwo, ubóstwo i czystość. Ich celem jest pełnienie dzieł miłosierdzia na wzór św. Elżbiety. Najwyższą zasadą postępowania sióstr jest naśladowanie życia Jezusa Chrystusa ukazanego w Ewangelii, w życiu św. Franciszka oraz w życiu i dziełach św. Elżbiety.
Duch franciszkański wyraża się w umiłowaniu Chrystusa w tajemnicach Wcielenia i Odkupienia, oraz upodobnieniu się do Jezusa ubogiego i ukrzyżowanego. Siostry praktykują też nabożeństwo do Matki Bożej Niepokalanej, będącą doskonałym wzorem życia zakonnego, do Najświętszego Serca Jezusowego, Matki Bożej Królowej Zakonu Serafickiego, św. Franciszka, św. Elżbiety i św. Józefa.
Elżbietanki codziennie uczestniczą we Mszy św., wspólnie odmawiają liturgiczną modlitwę dnia, rozważają także Słowo Boże, oraz odmawiają jedną część różańca. Jeden dzień w miesiącu poświęcają na skupienie i odnowę ducha, biorą udział w kwartalnych dniach pokuty oraz raz w roku w rekolekcjach zakonnych. Siostry starają się żyć w duchu łagodności pobudzając tym wszystkich do życzliwości i zgody. Działalność:
Głównym powołaniem Elżbietanek Cieszyńskich jest służba wśród chorych. Siostry pielęgnują ich w szpitalach, domach opieki, domach prywatnych, opiekują się starszymi, dbając także o ich potrzeby duchowe. Ponadto oddają się pracy parafialnej jako katechetki, zakrystianki itp., organizują spotkania formacyjne i rekolekcje dla dzieci i młodzieży w ramach ruchu “Dzieci Maryi”.


Historia:
W roku 1622 Apolonia Radermecher, jedna z tercjarek franciszkańskich opiekujących się biednymi i chorymi, została wezwana do Aachen, by wraz z towarzyszkami zaopiekować się przytułkiem dla biednych, zostając “Mistrzynią Przytułku”. Ten roku przyjmuje się za rok powstania zgromadzenia, choć dopiero w 1626 roku, po licznych wątpliwościach Apolonia oraz jej dwie towarzyszki postanowiła przyjąć habit zakonny. Zgromadzenie szybko się rozwijało, powstawały kolejne klasztory, które stawały się samodzielnymi domami.
W 1753 roku przybyły z klasztoru wrocławskiego do Cieszyna dwie elżbietanki. Stało się tak na skutek starań Marii Frank, która pragnęła, by w Cieszynie powstała placówka na wzór wrocławskiej. Przełożoną została s. Maria Magdalena Glenk.
Z czasem grono sióstr powiększało się. Cieszyński klasztor, będący niezależnym domem, miał wówczas charakter klauzurowy. Wskutek zmiany warunków społecznych połączenie opieki nad chorymi z życiem klauzurowym stało się trudne, dlatego w 1934 roku zmieniono ustrój klasztoru. Zgromadzenie z klauzurowego stało się czynnym. Od 1959 roku powstawały nowe placówki, będące pod zarządem przełożonej generalnej w Cieszynie. 
.

Strony www:
www.elzbietanki.cieszyn.pl

Aktualizacja: 31.10.2012
.
.
.