8 maja 2016

Misjonarze Ducha Świętego


Misjonarze Ducha Świętego (MSpS)
Missionarii a Spiritu Sancto
Missionaries of the Holy Spirit
Missionari dello Spirito Santo
Misioneros del Espíritu Santo
Missionários do Espírito Santo
Missionnaires du Saint-Esprit
Missionare vom Heiligen Geist

Data i miejsce założenia:
1914 rok - Meksyk

Założyciel:
o. Felix de Jesus Rougier















Liczba zakonników na świecie: 354
Misjonarze Ducha Świętego obecni są w krajach: Meksyk, Gwatemala, Kostaryka, Panama, Kolumbia, USA, Hiszpania, Włochy.
Dom generalny: Meksyk (Ciudad de Mexico)

Habit aktualny:

Czarny habit przepasany czarnym pasem, czarny szkaplerz z wyszytymi na piersi czerwonymi literami IHS oraz tzw. Krzyżem Apostolstwa - krzyż z przebitym włócznią gorejącym Sercem Jezusa w cierniowej koronie, nad krzyżem biała gołębica – symbol Ducha Świętego.



Nowicjusz


Duchowość:
Misjonarze Ducha Świętego to zgromadzenie złożone z kapłanów, diakonów stałych i braci koadiutorów. Jego nazwa oznacza, że należą oni do Ducha Świętego, są posłani przez Niego i jako Jego narzędzie pracują, aby był On znany ludziom. Duch Święty uczy zakonników naśladowania Pana Jezusa w Jego posłuszeństwie Ojcu i pokornej miłości do bliźnich.
Jedynym, który uświęca jest Duch Święty, dlatego pierwszym zadaniem Misjonarzy jest współpraca z Nim w uświęcaniu wszystkich ludzi.
Zasadniczym elementem duchowości wspólnoty jest upodabnianie się zakonników do Jezusa Chrystusa Kapłana i Ofiary poprzez odbicie w sobie Jego kapłańskich uczuć: miłości do Ojca i wszystkich ludzi oraz dawanie miłości, która zbawia, i która daje życie. Wymaga to całkowitego daru z siebie Bogu przez śluby zakonne, współpracy z Chrystusem w budowaniu Królestwa Bożego oraz stawania się wraz z Nim ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Tak więc na pierwszy plan wysuwa się kształtowanie cnót miłości, czystości i poświęcenia. Pomocą w wypełnieniu tego powołania jest Matka Najświętsza, czczona przez Misjonarzy w tajemnicy Jej boleści pod krzyżem.
Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-czynny. Założyciel podkreślał, że zakonnicy mają być najpierw ludźmi modlitwy, a dopiero później czynu. Modlitwa – zwłaszcza celebracja Mszy Świętej, w której Chrystus składa z siebie ofiarę Bogu, a także adoracja eucharystyczna - ma zdominować całe ich życie, mają stale znajdować się pod jej wpływem, dlatego ważne jest utrzymywanie w klasztorach atmosfery ciszy i samotności. Dopiero z owoców kontemplacji wypływa cała działalność apostolska.
Jako wspólnota Misjonarze starają się żyć zjednoczeni ze sobą przez więzi miłości, podobnie jak pierwsi chrześcijanie mając jedno serce i jedną duszę.



Działalność:
Głównym zadaniem zgromadzenia jest troska o świętość Ludu Bożego, pomagając każdemu człowiekowi w wypełnieniu na ziemi misji powierzonej mu od Boga. Apostolstwo koncentruje się wokół kierownictwa duchowego, głoszenia rekolekcji, prowadzenia domów rekolekcyjnych oraz parafii. Zakonnicy starają się uczyć wiernych świadomego uczestnictwa w Eucharystii.


Historia:
Felix de Jesus Rougier urodził się we Francji, gdzie wstąpił do Towarzystwa Maryi i został wyświęcony na kapłana. Po kilku latach spędzonych na misjach w Kolumbii przybył do Meksyku. Tam spotkał się w 1903 roku z Concepción Cabrera de Armida – mistyczką, przez którą o. Rougier odkrył swoją misję zlecona mu przez Boga, m.in. jako założyciela Misjonarzy Ducha Świętego.
Concepción Cabrera de Armida, zwaną też Conchitą, żyła na przełomie XIX i XX wieku. Była narzędziem wybranym przez Boga, aby zapoczątkować w Kościele tzw. duchowość Krzyża, która ma na celu szerzenie w Kościele panowania Ducha Świętego, którego Królestwo Miłości wyrażone jest w Krzyżu Zbawiciela. Znakiem duchowości Krzyża jest tzw. Krzyż Apostolstwa. Symbolizuje on posłuszeństwo Pana Jezusa względem Ojca, przynoszące zbawienie światu, pod natchnieniem Ducha Świętego. W praktyce duchowość ta polega na naśladowaniu Jezusa Chrystusa Kapłana i Ofiary, szczególnie przez rozwijanie cnót miłości, czystości i poświęcenia.


Okres, w którym rodziło się zgromadzenie był bardzo trudny w historii Meksyku. Szalejąca rewolucja pociągała za sobą ogromne prześladowanie Kościoła, niszczono kościoły, duchownych i osoby zakonne wygnano, wielu zamordowano, podobnie czyniono też ze świeckimi chrześcijanami.
O. Felix de Jesus Rougier założył Misjonarzy Ducha Świętego w 1914 roku w Tepeyac w Meksyku w warunkach niepewności i wielkiego ryzyka. Pozwolenie od przełożonych uzyskał po 10 latach oczekiwania z zastrzeżeniem, że on sam pozostanie nadal w Towarzystwie Maryi. Dopiero w 1926 roku otrzymał zgodę, aby stać się członkiem zgromadzenia, które założył.
Dziś rodzinę Krzyża stanowi 12 różnych zgromadzeń zakonnych, mających swoje korzenie w duchowości zapoczątkowanej w przez Concepción Cabrera de Armidę. Wśród nich są też trzy zgromadzenia żeńskie założone jeszcze przez samego o. Rogier: Córki Ducha Świętego w 1924 roku, Misjonarki Guadalupanki Ducha Świętego w 1930 roku oraz Oblatki Jezusa Kapłana w 1937 roku.



Strony www: 
Dom generalny: http://msps.org
Kostaryka: http://misioneroscostarica.com
USA: www.mspsusa.org (powołania, blog)