2 kwietnia 2014

Bracia Jezusa / Siostry Jezusa


Aktualnie zgromadzenie nie istnieje. 

Rodzina Monastyczna Bractwo Jezusa (FdG)
Famiglia Monastica Fraternita di Gesù (Fratelli di Gesù / Suore di Gesù)
Monastic Family Fraternity of Jesus (Brothers of Jesus / Sisters of Jesus)
Familia Monástica Fraternidad de Jesús (Hermanos de Jesús / Hermanas de Jesús)
Família Monástica Fraternidade de Jesus (Irmãos de Jesus / Irmãs de Jesus)
Famille Monastique Fraternité de Jésus (Frères de Jésus / Soeurs de Jésus)
Klosterfamilie Bruderschaft Jesu


Data i miejsce założenia:
1972 rok - Włochy
Data rozwiązania: 2010 rok

Założyciel:
o. Tarcisio Benvenuti


Bracia Jezusa obecni byli w krajach: Włochy, Austria.
Siostry Jezusa obecne były w krajach: Włochy.

Habit braci:

Biały habit przepasany brązowym skórzanym paskiem, biały szkaplerz z kapturem.

Habit sióstr:

Biały habit przepasany brązowym skórzanym paskiem, biały szkaplerz, na głowie biały welon.


Rodzina Monastyczna Bractwo Jezusa składała się z dwóch zgromadzeń: męskiego i żeńskiego. Powstała ona w 1972 roku, gdy młody włoski ksiądz Tarcisio Benvenuti wraz z kilkoma zgromadzonymi wokół siebie seminarzystami, zafascynowanymi Chrystusem i Jego Ewangelią, dał początek wspólnocie monastycznej, zjednoczonej wokół Jezusa z Nazaretu. Równolegle zaczęła formować się wspólnota żeńska. Obie wspólnoty zamieszkały w klasztorze w miejscowości Lanuvio niedaleko Rzymu. Nowa rodzina zakonna została zatwierdzona przez władze kościelne w 1979 roku.


Bracia i Siostry Jezusa starali się żyć na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, dając pierwszeństwo świadectwu życia zwyczajnego i cichego, jakie przez trzydzieści lat prowadził Mesjasz. Chcieli nie tyle głosić Słowo Boże innym, co ukazywać własnym przykładem, że zwyczajne życie Ewangelią może być piękne, radosne i zawsze ”świeże”.
Sposób życia opierał się na regule św. Benedykta w myśl hasła Ora et Labora - Módl się i pracuj, czerpano również z Karty Miłości św. Bernarda z Clairvaux oraz tradycji cysterskich. Członkowie bractwa dążyli do pełnego zjednoczenia z Panem Jezusem na drodze codziennego nawracania się, do którego zobowiązywali się specjalnym ślubem. Każdy dzień w klasztorze upływał w atmosferze modlitwy, wsłuchiwania się w Słowo Boże, braterskiej wspólnocie i pracy.
Mnisi i mniszki zgodnie z regułą św. Benedykta starali się żyć z pracy rąk własnych. Wykonywali zwykłe, głównie fizyczne prace. Prowadzili własne gospodarstwo rolne, hodowle, mleczarnie, sady, pracownie rzemieślnicze. Wykonywali ikony, zajmowali się również tkactwem i stolarstwem.


W 2007 roku doszło do wizytacji apostolskiej, w wyniku której podjęto decyzję o zdjęciu z funkcji przełożonego założyciela, a kierownictwo nad mnichami i mniszkami objęło dwóch komisarzy papieskich. Pomimo tego w 2010 roku Stolica Apostolska uznała za konieczne rozwiązanie obu gałęzi zgromadzenia. Rodzina Monastyczna liczyła wówczas ok. 60 braci i sióstr żyjących w Lanuvio; ponadto mnisi posiadali jeszcze jeden dom w Austrii.

Strony www:
po włosku: http://famigliamonasticafraternitadigesu.wordpress.com
po angielsku: http://monasticfamilyfraternityofjesus.wordpress.com