14 kwietnia 2014

Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego


Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego (AGC)
Suore Apostole di Gesù Crocifisso
Apostles of Jesus Crucified Sisters
Hermanas Apóstoles de Jesús Crucificado
Irmãs Apóstolas de Jesus Crucificado
Soeurs Apôtres de Jésus Crucifié

inna nazwa: Siostry Ojca Pio

Data i miejsce założenia:
1971 rok - Włochy

Założyciel:
o. Domenico Labellarte AJC
Liczby: 50 sióstr na świecie  * dane z 2008 roku
Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego obecne są w krajach: Włochy, Polska, Izrael, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (San Cesareo)


Habit aktualny:

Ciemnobrązowy habit z guzikami z białym kołnierzykiem o rogach prostych, na głowie ciemnobrązowy welon z białą wypustką, na piersi krzyż.


Na Filipinach: habit biały przepasany brązowym paskiem, na głowie biały welon (na zdjęciu siostry z nowicjuszkami i postulantkami)


Duchowość:
Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego, wzorując się na św. Ojca Pio, współpracują z Jezusem Ukrzyżowanym w dziele Odkupienia poprzez kontynuowanie misji Ojca Pio w świecie. Powołanie to siostry realizują ukazując innym wartość cierpienia i modlitwy, świadcząc o Bożym Miłosierdziu i służąc im poprzez niesienie ulgi w cierpieniu fizycznym, moralnym i duchowym. Każda siostra stara się, aby stać się prawdziwą czcicielką i animatorką modlitwy i ofiary. Stąd zgromadzenie cechuje się szczególnym umiłowaniem Jezusa Ukrzyżowanego, który jest źródłem siły do wzniesienia cierpienia własnego i innych ku Bogu w modlitwie uwielbienia i dla zbawienia dusz.
Ważne miejsce w duchowości zgromadzenia zajmuje również Słowo Boże, gdyż jest ono pokarmem niezbędnym do życia autentycznym życiem Bożym.
Wzorem życia duchowego sióstr jest Jezus Ukrzyżowany - Kapłan i Ofiara; Apostołki starają się składać siebie jako „ofiarę żywą i Bogu miłą” i przemieniać cierpienie w modlitwę za zbawienie świata i na chwałę Bożą. Kolejnym wzorem jest Najświętsza Maryja Panna, od której uczą się dyspozycyjności na Słowo i Wolę Bożą. I trzeci wzór to św. Ojciec Pio - przykład modlitwy, ofiary i niesienia ulgi w cierpieniu.


Działalność:
Zgromadzenie prowadzi spotkania i katechezy biblijne, grupy modlitewne z kontemplacją Słowa Bożego przed Najświętszym Sakramentem, organizują misje ludowe, rekolekcje, dni skupienia. Siostry pełnią uczynki miłosierdzia względem ciała itp., odwiedzają rodziny znajdujące się w trudnościach, doświadczające różnego rodzaju cierpień oraz osoby samotne i chore, wspierając ich w cierpieniach fizycznych, moralnych i duchowych, pracują w szpitalach. Prowadzą także stołówki dla ubogich, opiekują się najmłodszymi w domach dla dzieci opuszczonych i osieroconych, Ponadto siostry niosą pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym poprzez modlitwę, ofiarę i dzieła miłości ofiarowane w ich intencji.


Historia:
Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego założył o. Domenico Labellarte, duchowy syn św. Ojca Pio, który był jego kierownikiem przez 26 lat. W 1968 roku o. Domenico stojąc przy trumnie o. Pio otrzymał od niego natchnienie: Kontynuuj to, czego nauczyłeś się ode mnie. W ten sposób narodziła się idea założenia dwóch gałęzi zakonnych: Apostołów i Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego, żyjących tym samym charyzmatem, który byłyby przedłużeniem duchowości zaczerpniętej od ojca Pio.
We wrześniu 1971 r. dwie młode kandydatki otrzymały habit zakonny. Wkrótce wyjechały do Rzymu, by założyć tam swoją pierwszą wspólnotę i służyć przyszłym kapłanom seminarium duchownym Collegio Capranica. Kolejnym zadaniem apostolskim, którego podjęły się siostry była współpraca z proboszczem w pracy duszpasterskiej w jednej z parafii w diecezji Palestrina, oddając się pracy w przedszkolu oraz nauczaniu religii w szkole średniej.
W 1973 roku powstała gałąź męska zgromadzenia; w tym samym roku obie wspólnoty otrzymały pierwsze zatwierdzenie kanoniczne od biskupa pomocniczego Bari. Od 1988 roku Apostołki  Jezusa Ukrzyżowanego są instytutem zakonnym na prawach diecezjalnych. Obecnie siostry żyją w 6 domach we Włoszech i po jednym w Polsce (w Częstochowie), Izrealu (w Betlejem w Palestynie) i na Filipinach.


Strony www:
Polska: www.apostolki.cal.pl
Dom generalny: www.apostolegc.net