27 lutego 2013

Zmartwychwstanki


Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (CR)
Congregatio Sororum a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi
Congregazione delle Suore della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo
Congregation of the Sisters of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ (Resurrectionist Sisters)
Congregación de las Hermanas de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
Congregação das Irmãs da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo
Congrégation des Sœurs de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ
Kongregation der Schwestern von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus


Data i miejsce założenia:
1891 rok - Włochy

Założycielki (od lewej):
m. Celina Borzęcka
m. Jadwiga Borzęcka


Liczby: 464 siostry na świecie (w Polsce: 271)  * dane z 2008 roku
Zmartwychwstanki obecne są w krajach: Polska, Białoruś, Włochy, Wielka Brytania, USA, Kanada, Argentyna, Tanzania, Australia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem, czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi równoramienny krzyżyk, przy boku możliwy różaniec.


W okresie letnim możliwy habit i welon szary.

Profeski czasowe: krzyżyk przypięty na piersi po lewej stronie.


Zmartwychwstanki w Tanzanii

Habit historyczny:
-------------------------------------------------

Zmartwychwstanki ok. 1980 roku
Duchowość:
U podstaw duchowości zgromadzenia leży wiara, że Chrystus przez swoją śmierć na Krzyżu zwyciężył śmierć i zmartwychwstając przywrócił ludziom życie. Podobnie siostry mają nadzieję, że umierając dla siebie, dzięki Jego mocy i łasce, razem z Nim zmartwychwstaną do nowego życia. Poprzez codzienną śmierć swoich własnych planów, egoistycznych pragnień, swojego „ja”, staną się uczestniczkami nowego, prawdziwego i wiecznego życia. Wymaga to od sióstr usilnej pracy nad własną przemianą duchową, aby móc za św. Pawłem powiedzieć: Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). Cała postawa duchowa zmartwychwstanek streszcza się w haśle zgromadzenia: Przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały.
Najgłębszy wyraz czci dla Chrystusa w tajemnicy Jego Zmartwychwstania siostry dają przez uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, zwłaszcza w Najświętszej Eucharystii. Zgromadzenie czci ponadto szczególnie Matkę Bożą, która najściślej złączona była za zbawczym dziełem swojego Syna. Na Jej wzór siostry kształtują w sobie ducha modlitwy, starając się dojść do głębokiej kontemplacji. Pomocą w tym jest posiadany przez zgromadzenie dom kontemplacyjny, w którym siostry przez jakiś czas mogą całkowicie poświęcać się kontemplacji.


Działalność:
Celem apostolskim zgromadzenia jest zmartwychwstanie społeczeństw popadających w pogaństwo, co realizuje poprzez wychowanie i nauczanie katolickie, prowadząc m.in. szkoły, ośrodki wychowawcze, przedszkola oraz katechizując. Drugim celem jest opieka nad chorymi, co czynione jest przez pracę w szpitalach, troskę o ludzi starszych i tych wymagających specjalnej troski. Ponadto siostry włączają się w pracę parafialną oraz pełnią różne funkcje w instytucjach kościelnych.Historia:
Z powstaniem zmartwychwstanek wiąże się bardzo niespotykana rzecz w Kościele, mianowicie założycielkami zgromadzenia są matka i jej rodzona córka: Celina Borzęcka i Jadwiga Borzęcka.
Celina wychowana na Kresach Wschodnich nosiła się z zamiarem wstąpienia do klasztoru wizytek w Wilnie. Jednak zgodnie z wolą rodziców wyszła za mąż, uznając to za Bożą wolę. Byli rodziną dobrze sytuowaną. Jedną z jej córek była Jadwiga, która po śmierci ojca, wraz z siostrą zaczęły udzielać lekcji mieszkańcom wsi, przede wszystkim uczyły czytania i pisania po polsku, szerzyły polską kulturę, co było źle widziane przez ówczesne władze zaboru rosyjskiego. Życzliwy urzędnik ostrzegł Celinę przed konsekwencjami „nielegalnej działalności" i radził wywieźć córki z kraju.
Celina wyjechała więc z córkami do Rzymu. Tu spotkała ks. Piotra Semenenkę, współzałożyciela Księży Zmartwychwstańców, który stał się spowiednikiem i przewodnikiem duchowym zarówno jej, jak i jej córki Jadwigi. Wówczas odżyło w Celinie pragnienie z młodości oddania się Bogu w życiu zakonnym; jednocześnie myśl o powołaniu zakonnym zrodziła się w duszy Jadwigi. Ks. Semenenko widział w nich odpowiednie osoby do założenia żeńskiej gałęzi zmartwychwstańców.


W 1882 r. w Rzymie Celina z córką i kilkoma kandydatkami rozpoczęła życie wspólne, otwierając niedługo później w Rzymie szkołę dla ubogich dziewcząt. Zgodnie ze wskazówkami ks. Semenenki chciała, aby nowe zgromadzenie odrodziło kobietę przez wychowanie chrześcijańskie. Dlatego siostry nie żyły w klauzurze, ale wśród ludzi, pracując dla nich i z nimi. Po zezwoleniu papieża Leona XIII w 1891 roku Celina i Jadwiga złożyły śluby wieczyste, a trzy inne kobiety śluby czasowe, przyjmując jednocześnie habity zakonne. Ten właśnie rok uważa się za datę założenia zgromadzenia. Jeszcze w tym samym roku powstał pierwszy dom w Polsce w Kętach, skąd zgromadzenie rozrosło się na cały kraj.
W 1994 roku w Grottaferrata koło Rzymu powstał jedyny, jak dotąd, dom kontemplacyjny zgromadzenia oparty na klauzurze konstytucyjnej, w którym siostry mają możliwość prowadzenia przez jakiś czas ściśle kontemplacyjnego sposobu życia.


Strony www:
Polska:
  - prowincja poznańska: www.zmartwychwstanki.org.pl  (nowicjat)
  - prowincja warszawska: www.zmartwychwstanki.mkw.pl
Dom generalny: www.zmartwychwstanki.com
USA:
  - prowincja Chicago: www.crsisterschicago.org
  - prowincja Nowy Jork: www.resurrectionsisters.org

Aktualizacja: 2.07.2016