27 listopada 2015

Jadwiżanki


Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi od Niepokalanej Bogarodzicy Dziewicy Maryi (CSSH)
*Congregatio Sororum Sanctae Hedvigis ab Immaculata Virgine Genetrice Maria
*Congregation of the Sisters of St. Hedwig of the Immaculate Virgin Mary, Mother of God
*Congregazione delle Suore di Santa Edvige dell'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio
*Congregación de las Hermanas de San Hedwig de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios (Eduviginas)
*Congregação das Irmãs de Santa Edwiges da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus
*Congrégation des Sœurs de Saint-Hedwig de l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu
*Kongregation der Hedwigschwestern von der allerreinsten und unbefleckt empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria


Data i miejsce założenia:
1859 rok - Niemcy

Założyciel:
ks. Robert SpiskeLiczba sióstr na świecie: 298 (w Polsce: 203) * dane z 2008 roku
Jadwiżanki obecne są w krajach: Polska, Białoruś, Czechy, Austria, Niemcy, Dania.
Dom generalny: Niemcy (Berlin)


Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem, na głowie niebieski welon z białą wypustką, na piersi zawieszony medali z wizerunkiem Niepokalanej oraz św. Jadwigi na odwrocie.


Habit historyczny:

Czarny habit z pelerynką, niebieski welon
-------------------------------------------Duchowość:
Życie codzienne Jadwiżanek opiera się na regule św. Augustyna, która kładzie nacisk na życie wspólnotowe kształtowane się na wzór pierwotnego Kościoła, gdzie wierni stanowili jedno serce i jedną duszę w Bogu (Dz 4, 32).
Składane śluby zakonne rozwijają bliską zażyłość sióstr z Chrystusem, do którego chcą przylgnąć myślą i sercem. Dlatego też codziennie z gorliwością uczestniczą w Ofierze Eucharystycznej i jednoczą się z Bogiem przyjmując Jego Ciało. Życie modlitewne zgromadzenia podkreśla wagę regularności praktyk religijnych: udziału we Mszy Świętej, korzystania z Sakramentu Pokuty, czy modlitwy wspólnotowej i osobistej. Zgodnie z nauką założyciela, siostry pielęgnują postawę wdzięczności wobec Boga, którą okazują m.in. w odprawianej codziennie adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.


Główną patronką zgromadzenia jest św. Jadwiga Śląska, którą siostry starają się naśladować w bezkompromisowym przyjmowaniu i pełnieniu woli Bożej, w gotowości płacenia każdej ceny za wzrost miłości Boga, w umiłowaniu Eucharystii i Pisma Świętego, w praktykowaniu modlitwy i ascezy i skupienia, w radykalnym ubóstwie, w dążeniu do pokoju i w poświęceniu się służbie bliźnim.
Jadwiżanki kształtują swoje życie wewnętrzne również na wzór Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryi, będącej dla nich przykładem pokornej służby i bezwarunkowej wierności. Siostry oddają Jej cześć m.in. codzienną modlitwą różańcową, w nabożeństwach sobotnich, poprzez wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w soboty. Pobożność maryjna uzewnętrzniają również w stroju zakonnym, w niebieskim kolorze welonu.
Innymi patronami zgromadzenia są ponadto: Najświętsze Serca Jezusa, św. Augustyn, św. Franciszek Salezy, św. Józef.Działalność:
Zgromadzenie przeznaczone jest do chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży opartego na nauce Kościoła, opieki nad chorymi i pomocy w duszpasterstwie i takie też apostolstwo pełni na co dzień. Jadwiżanki katechizują, prowadzą przedszkola, ośrodki wychowawcze, domy opieki, troszczą się o ubogich, wspomagają kapłanom w pracy parafialnej, w instytucjach kościelnych, czy w domach rekolekcyjnych, organizują dni skupienia.Historia:
W połowie XIX wieku Dolny Śląsk, znajdujący się wówczas w granicach Niemiec, przeżywał wielkie trudności: głód, nieurodzaje, epidemie i bezrobocie. Problemy te nie pozostały bez wpływu na młodego kapłana Roberta Spiske, który stał się bardziej wrażliwy na nędzę ludzką.
W tamtym czasie we Wrocławiu powstało Stowarzyszenie św. Jadwigi, którego kierownictwo objął ks. Spiske. Miało ono trzy cele: udzielanie schronienia i wychowanie bezdomnych i opuszczonych dzieci, troskę o młodzież ubogą i zaniedbaną, aby chronić ją przed złem oraz opiekę nad ludźmi chorymi, starcami i opuszczonymi w domach stowarzyszenia i poza nimi. W 1857 roku otwarto Dom Ratunkowy św. Jadwigi - dzieło miłości chrześcijańskiej dla najuboższych i opuszczonych, dla którego ks. Spiske opracował statut.
Do stowarzyszenia należało wiele osób wykształconych kobiet, w tym nauczycielki. To spośród nich wywodzą się pierwsze cztery członkinie, które postanowił założyć ks. Spiske. W 1859 roku złożyły one śluby zakonne, dając początek nowemu zgromadzeniu. Za wzór postawił on siostrom św. Jadwigę Śląską, której pełne poświęcenia życie podziwiał i do której miał wielkie nabożeństwo. Wspólnota kontynuowała cele apostolskie Stowarzyszenia św. Jadwigi, z którego się wywodzi.Strony www:
Polska:
- prow. katowicka: www.jadwizanki.com
- prow. wrocławska: http://jadwizanki.com.pl
Niemcy: http://hedwigschwestern.de
Czechy: www.hedvicky.cz