24 sierpnia 2012

Franciszkanki Eucharystii


Siostry Franciszkanki Eucharystii (FSE)
Franciscan Sisters of the Eucharist
Suore Francescane dell'Eucaristia
Hermanas Franciscanas de la Eucaristía
Irmãs Franciscanas da Eucaristia
Sœurs Franciscaines de l’Eucharistie

Data i miejsce założenia:
1973 rok - USA

Założycielki  (od lewej):
m. Rosemae Pender
m. Shaun Vergauwen
Liczby: brak danych
Franciszkanki Eucharystii obecne są w krajach: USA, Włochy, Izrael.
Dom generalny: USA (Meriden, CT)

Habit aktualny:

Brązowy długi habit przepasany brązowym sznurem, na głowie czarny przeźroczysty welon, na piersi zawieszony znak zgromadzenia: krzyż z okręgiem symbolizującym Eucharystię na skrzyżowaniu belek.

nowicjuszki

Duchowość:
Siostry żyją według reguły św. Franciszka z Asyżu. Oddają swoją osobę Bogu i Kościołowi poprzez śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz życie we wspólnocie. Charyzmatem zgromadzenia jest pomagać ludziom odkrywać moc i łaskę Bożą płynącą z Eucharystii oraz obecność w Niej Chrystusa dzisiaj. Drugim zadaniem jest promocja godności osoby ludzkiej oraz uzdrawianie pęknięcia między sacrum i tym, co świeckie we współczesnej kulturze, zwłaszcza w odniesieniu do świętości życia ludzkiego.
Elementami dziedzictwa franciszkańskiego, na które w zgromadzeniu kładzie się szczególny nacisk to pragnienie „odbudowy Kościoła” według przykładu św. Franciszka i św. Klary zwłaszcza w odniesieniu do godności człowieka, a także poprzez odpowiedź na współczesne ubóstwo ducha ludzkiego. Drugim elementem jest oddanie na służbę własnych uzdolnień i predyspozycji, owej „małej cząstki” danej każdej siostrze przez Boga, a poprzez właściwe jej wykorzystanie wpływanie na dzisiejszy świat. Kolejne elementy to miłość i cześć dla Najświętszego Sakramentu, umiejętność dostrzegania Boga w świecie przez Niego stworzonym, co prowadzi siostry do uznania Boga jako źródła wszelkiego bytu, umiłowanie ubóstwa poprzez staranie się, by posiadać tylko to, co jest potrzebne do prowadzenia misji, a także dzielenie się wszystkim w życiu wspólnym. Oprócz wspólnoty materialnej razem modlą się, pracują, spożywają posiłki, podejmują decyzje, dzielą się radościami i cierpieniami.
Życie modlitewne sióstr obejmuje m.in. uczestnictwo w Eucharystii, odmawianie Liturgii Godzin, praktykę osobistej modlitwy, medytację. Na znak oddania się Chrystusowi przyjmują nowe imię zakonne rozpoczynając nowicjat, a także noszą - będący "znakiem sprzeciwu" dla świata - habit, współcześnie rzadko spotykany wśród amerykańskich zakonnic.Działalność:
Charyzmat zgromadzenia może być realizowany w różnych formach apostolstwa, dlatego siostry nie ukierunkowują się na jakiś konkretny rodzaj działalności, lecz starają się odpowiadać na potrzeby Kościoła w danym miejscu i czasie. Franciszkanki Eucharystii apostołują wśród rodzin, prowadzą poradnie rodzinne, centrum promocji godności osoby ludzkiej i życia rodzinnego, przygotowują pary do przyjęcia sakramentu małżeństwa, zajmują się terapią dzieci, które doświadczyły traumy. Siostry angażują się także w działalność edukacyjną, prowadzą szkołę, uczą na uniwersytetach, służą chorym w szpitalach, w hospicjum, odwiedzają ich w domach, prowadzą ośrodki dla osób starszych. Ponadto Franciszkanki pracują w parafiach, w instytucjach kościelnych, w tym w Sądzie Małżeńskim, urzędach watykańskich w Rzymie, katolickich organizacjach charytatywnych. W Asyżu pomagają pielgrzymom doświadczyć ducha franciszkańskiego, a w wiecznym Mieście ducha Kościoła i wiary katolickiej.


Historia:
Franciszkanki Eucharystii są wspólnotą, która zrodziła się w łonie amerykańskiego zgromadzenia Franciszkanek Wieczystej Adoracji. Tuż po Soborze Watykańskim II siostry odpowiadając na jego wezwanie do odnowy życia zakonnego, rozważały możliwość zmian w życiu wspólnoty. Większość sióstr opowiadało się za daleko idącą modernizacją i upodobnieniem do współczesnego świata, tymczasem część sióstr, a wśród nich m. Rosemae Pender oraz m. Shaun Vergauwen rozumiały soborowy postulat dostosowania się do współczesności jako większe otwarcie na aktualne potrzeby Kościoła, ale bez upodabniania się do świata i bez rezygnacji z zakonnego stylu życia w tradycyjnym kształcie. Rozbieżności perspektyw odnośnie kształtu zgromadzenia sprawiły, że uznano, iż kierunek odnowy proponowany przez m. Rosemae i m. Shaun byłby pełniej realizowany w osobnym zgromadzeniu. Za zgodą Stolicy Apostolskiej w 1973 roku uformowały one wraz 53 innymi podobnie myślącymi siostrami nową wspólnotę zakonną Franciszkanek Eucharystii. Siostry osiedliły się w Meriden w stanie Connecticut. Z czasem założyły też domy we Włoszech i Ziemi Świętej, przez kilka lat służyły także miejscowej ludności na Jamajce. Ciekawostką może być fakt, że jedna z Franciszkanek Eucharystii jest twórczynią oficjalnej strony internetowej Watykanu.

Strony www:
www.fsecommunity.org

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.

Filmy:.
.
.