23 stycznia 2011

Loretanki

.
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej (CSL)
Congregatio Sororum Beate Mariae Lauretanae
Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria di Loreto 
(Suore Loretane)
Congregation of the Sisters of the Blessed Virgin Mary of Loreto 
Congregación de las Hermanas de la Bienaventurada Virgen María de Loreto 
Congregação das Irmãs da Bem-aventurada Virgem Maria de Loreto 
Congrégation des Sœurs de la Bienheureuse Vierge Marie de Lorette
inna nazwa: Benedyktynki Loretanki
.
Data i miejsce założenia:
1920 rok - Polska
.
Założyciel:
bł. Ignacy KłopotowskiLiczba sióstr na świecie: 221 (w Polsce 185)   * dane z 2008 roku
Loretanki obecne są w krajach: Polska, Włochy, Szwajcaria, Ukraina, Rosja, Rumunia, USA.
Dom generalny: Polska (Warszawa)
.
Habit aktualny:

Czarny habit przepasany skórzanym paskiem, czarny szkaplerz z białym kołnierzykiem, na głowie biały czepek i czarny welon z krzyżykiem nad czołem, upięty na tzw. białym czółku, na piersi krzyż.

nowicjuszki


Habit historyczny:


.

Duchowość:
Loretanki żyją według reguły św. Benedykta, własnych konstytucji oraz pism założyciela. Są zgromadzeniem, którego codzienność wypełnia kontemplacja i praca. 
Duchowość sióstr jest typowo maryjna. Na wzór Matki Bożej starają się przyjmować Słowo Boże i przekazywać je ludziom. Uczą się od Niej ewangelicznych postaw naśladując Jej cichość, pokorę i stałą gotowość pełnienia woli Bożej. 
Szczególną cechą zgromadzenia jest umiłowanie Eucharystii oraz liturgii. Miłość do Eucharystii znajduje swój wyraz w adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
Loretanki codziennie uczestniczą we Mszy św., według benedyktyńskiego brewiarza śpiewają Monastyczną Liturgię Godzin: rano Jutrznię, w południe Godzinę Dnia, wieczorem Nieszpory, a na zakończenie dnia Kompletę. Często również recytują Godzinę Czytań. Rozmyślają o sprawach Bożych, odmawiają wspólnie modlitwę różańcową z Litanią Loretańską i każdego dnia czytają Pismo Święte. Raz w roku każda siostra odprawia rekolekcje ośmiodniowe, a raz w miesiącu przeżywa dzień skupienia i zasadniczo raz na dwa tygodnie przystępuje do sakramentu spowiedzi.
Oprócz Matki Bożej patronami zgromadzenia są także św. Benedykt i św. Scholastyka. Działalność:
Zgromadzenie Sióstr Loretanek w swojej działalności trzyma się ściśle swojego podstawowego charyzmatu – apostolstwa słowem drukowanym, dlatego głównym zadaniem sióstr jest działalność wydawniczo-drukarska, w ramach której wydają książki i czasopisma religijne. Obok pracy wydawniczej loretanki katechizują w szkołach i przedszkolach, opiekują się dziećmi w świetlicy środowiskowej, służą ludziom starszym w domach opieki, odwiedzają chorych w domach. Ponadto podejmują się także pracy parafialnej oraz posługują w sanktuarium w Loreto koło Wyszkowa.


Historia:
Codzienna praca duszpasterska zetknęła młodego ks. Ignacego Kłopotowskiego z nędzą moralną i materialną, bezrobociem i brakiem właściwej świadomości religijnej, w jakich żyła znaczna część ówczesnego społeczeństwa polskiego w warunkach zaboru rosyjskiego. W celu poprawy tego stanu rzeczy zakładał szereg instytucji dobroczynnych.
Już w pierwszych latach kapłaństwa wydawał modlitewniki i broszury o treści religijnej. Poprzez swe wydawnictwa pragnął podnieść znajomość podstawowych prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej zwłaszcza wśród mieszkańców wsi, biedoty miejskiej i tych najbardziej zaniedbanych, umacniając w nich ducha religijnego i patriotycznego.
Dostrzegając potęgę wpływu słowa drukowanego założył w Warszawie w 1920 roku zgromadzenie zakonne, którego głównym zadaniem miało być właśnie apostolstwo słowem drukowanym. Od początku swego istnienia siostry Loretanki podjęły się także pracy wychowawczej i charytatywnej. 


Strony www: 
Polska: www.loretanki.pl
Rumunia: www.surorilelauretane.ro

Aktualizacja: 17.10.2014